Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych ucznia

W edukacji społecznej i historycznej, jednym z kryteriów sukcesu jest opanowanie umiejętności z zakresu komunikacji, w tym: uczestniczenie w dyskusji, prezentacja i obrona własnego stanowiska, branie pod uwagę argumentów strony przeciwnej oraz przedstawianie argumentów uzasadniających własne stanowisko. Kryteria oceniania wypowiedzi pomogą nauczycielowi ocenić wypowiedzi ucznia.

Ocena dopuszczająca (2)

 • Wypowiedź przebiega chaotycznie, bez określonego planu.
 • Niedbały sposób mówienia, bez akcentowania najważniejszych punktów wystąpienia.
 • Konieczność ingerowania nauczyciela w przebieg prezentacji.
 • Wystąpienie opiera się na nieodpowiednich lub źle zrozumianych informacjach.
 • Wiedza ucznia jest ograniczona i w znikomym stopniu wyczerpuje temat.

Ocena dostateczna (3)

 • Wystąpienie cechuje znajomość podstawowych zagadnień programowych oraz podstawowych elementów wystąpienia: wstęp; zarysowanie głównego problemu oraz głównych tez wystąpienia; podsumowanie.
 • Jednocześnie brak
 • w wystąpieniu płynności oraz jasnego określenia własnego stanowiska wobec omawianego problemu.
 • Nie występują odniesienia do literatury, zdarzeń rzeczywistych; sporadycznie uczeń nawiązuje do wiedzy zdobytej poza lekcjami historii.
 • Nauczyciel sporadycznie ingeruje w tok wypowiedzi.

Ocena dobra (4)

 • Uczeń zna i stosuje zasady konstruowania wypowiedzi.
 • Wypowiedź jest kreatywna.
 • Prezentowana analiza świadczy o dobrym opanowaniu materiału.
 • Uczeń sięga do przykładów z literatury, innych dziedzin nauki.
 • Przedstawione są różne stanowiska dotyczące problemu, czasami faworyzując jedną ze stron. Wynika to z braku obiektywizmu, bądź też z nieumiejętności dokonania wyczerpującej analizy porównawczej.
 • Mówca potrafi bronić swojego sądu oraz odpowiedzieć na większość pytań i wątpliwości.
 • Argumenty użyte w trakcie wypowiedzi są czasami powierzchowne.

Ocena bardzo dobra (5)

 • W wystąpieniu zarysowano wszystkie wymagane elementy wypowiedzi.
 • Wypowiedź jest płynna, jasno określono w niej stanowisko mówcy.
 • Argumenty poparte są właściwymi przykładami, wskazującymi na bardzo dobrą znajomość materiału programowego.
 • Odpowiednie odniesienie się do lektur, źródeł i wydarzeń rzeczywistych.
 • Płynne przechodzenie od elementów prezentacyjnych do polemicznych.
 • Właściwe podsumowanie i wnioski końcowe.
 • Właściwa składnia, intonacja, poprawność gramatyczna, sporadyczne błędy.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz