Kryteria oceniania prac pisemnych ucznia

  Ocenianie

Tworzenie narracji historycznej, w tym: planu, notatki, rozprawki jest jednym z podstawowych wymagań edukacji historycznej. Stąd, przydatne w pracy z uczniem mogą być  pomocnicze kryteria oceniania prac pisemnych.

Ocena dopuszczająca (2)

 • Temat jest częściowo opisany. Praca zaś ma charakter odtwórczy.
 • Wykazuje na częściowe niezrozumienie tematu.
 • Brak wielu podstawowych faktów, informacji o wydarzeniu, procesie dziejowym.
 • Niewłaściwa konstrukcja wewnętrzna pracy, zachwiane proporcje.
 • Ograniczenie się do jednego źródła informacji.
 • Brak ocen, wniosków, konkluzji, uzasadnień.
 • Błędy składniowe i gramatyczne.

Ocena dostateczna (3)

 • Właściwie wyróżnia części planu pracy pisemnej.
 • Podaje podstawowe fakty mające wpływ na proces historyczny.
 • Praca ma charakter głównie odtwórczy.
 • Uczeń ma trudności z właściwą hierarchizacją.
 • Schematycznie przedstawione związki przyczynowo-skutkowe.
 • Dobór materiału ograniczony do wymagań programowych.
 • Zdarzają się błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne.
 • Wnioski zawarte w pracy są błędne lub ich brak.
 • W zasadzie nie występuje własna ocena.

Ocena dobra (4)

 • W pracy właściwie przedstawiono związki przyczynowo- skutkowe, pojęcia.
 • Występują udane próby wykorzystania różnych źródeł informacji historycznej, który jednak nie wyczerpuje zakresu zadania.
 • Uczeń podejmuje próbę oceny zjawiska, choć częściej cytuje cudzą opinię.
 • Występuje wnioskowanie i uzasadnianie.
 • Styl bez większych zastrzeżeń.
 • Dopuszcza się pojedyncze błędy ortograficzne.

Ocena bardzo dobra (5)

 • Właściwa kompozycja i proporcje pracy.
 • Pełne zrozumienie tematu pracy; wyczerpanie materiału faktograficznego, chronologicznego i terytorialnego.
 • Wykorzystano właściwie różne źródła informacji.
 • Ujecie tematu wielopłaszczyznowe, ze zrozumieniem procesu historycznego, jego złożoności i niejednoznaczności.
 • W pracy występują samodzielne wnioski, syntetyczne podsumowanie, samodzielna ocena zjawiska, bezbłędny styl, poprawność językowa i gramatyczna; przejrzysty układ graficzny.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT