Formułowanie misji i wizji szkoły

  Jakość

Czym jest i w jakich działaniach może przejawiać się misja szkoły? Z jakich komponentów składa się wizja szkoły? To pytania, na które każda rada rada pedagogiczna musi sobie odpowiedzieć.

W materiałach szkoleniowych programu „Nowa Szkoła”, Bogdan Jankowski, tłumacząc czym jest misja napisał, iż:

daje ona „przestrzeń, w której mogą rozwijać się osobiste motywacje ludzi do podejmowania zadań związanych z celami na przykład szkoły”.

Konstatacja ta, która w istocie zmierza do tego, że w ramach określonej misji, stanowiącej dość ogólny zarys filozofii podejmowanych działań, jest dość miejsca na kompromis w imię racji nadrzędnej, wydaje się słuszna. Pamiętajmy bowiem, że nie można budować jakości w organizacji, której członkowie nie zaakceptują w pełni kierunku zmian. W innym miejscu jednak wspomniany autor stwierdza, że:

„Misja określa co ludzie mają robić i czym się mają kierować – a tego nie jest w stanie opisać żaden zbiór przepisów i regulacji administracyjnych”.

Cytat ten musi budzić zrozumiały opór, ponieważ właśnie szkoła, być może bardziej niż każda inna instytucja, musi opierać się na respektowaniu standardów określonych w aktach prawnych, odnoszących się właśnie do tego, czym mają kierować się nauczyciele i co mają robić w poczuciu pełnionego obowiązku. Natomiast wszystko to, co obejmuje sfera autonomiczności szkoły powinny wyjaśniać regulacje wewnętrzne – opisane przez standardy, cele działania, zadania, wskaźniki. Wspomniane dwa aspekty funkcjonowania edukacji, tj. przestrzeganie prawa oraz powszechnie akceptowany i rzetelnie realizowany plan samodoskonalenia, dają szansę na budowanie jakości pracy.

 ewaluacja5.JPG

Rys. Przepis na dobrą szkołę
Źródło: B. Jankowski, Czym jest program szkoły?, [w:] Projektowanie. Materiały dla edukatorów, wyd. CODN, Warszawa 1999, s. 13.

Literatura

  • Jankowski B., Czym jest program szkoły?, [w:] Projektowanie. Materiały dla edukatorów, wyd. CODN, Warszawa 1999
  • Radno H., Ewaluacja, wyd. TERM FRSE-MEN, Warszawa 1996

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A COMMENT