Świadomy nauczyciel

Ważną częścią projektu “EDUKACJA BLISKA – historie i mikrohistorie” jest komponent ŚWIADOMY NAUCZYCIEL. W ramach projektu zostaną powołane nauczycielskie zespoły wsparcia. Grupy te będą przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń. W ramach zespołów prowadzone będą również projekty, których podstawowym celem będzie zbadanie, usystematyzowanie i opisanie zasobów lokalnych i regionalnych na potrzeby edukacji szkolnej i, szerzej, społecznej. Jednym z ważnych zadań zespołów będzie działalność popularyzatorska i integracyjna. Wszystkie działania sprzyjać mają wzrostowi świadomości samych nauczycieli oraz wzmocnienia oddziaływań edukacyjnych na rzecz wspólnoty.

Rozważania dotyczące jakości kształcenia winny koncentrować się wokół dziecka i jego potrzeb. Wszystkie zabiegi czynione w procesie planowania mają zaspokajać oczekiwania ucznia jako ostatecznego odbiorcę oddziaływań nauczyciela. Musi to iść w parze  z jasnym przesłaniem dotyczącym wymagań wobec ucznia oraz konsekwencji zachowań i sytuacji niepożądanych.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz