Projekt lokalny – rozwiąż problem

Projekt lokalny „Rozwiąż problem” jest przeznaczony dla gimnazjalistów lub dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Odnosi się do edukacji obywatelskiej, choć również może być realizowany w ramach zajęć wychowawczych lub aktywności pozalekcyjnej. Jego głównym celem jest propagowanie idei związków wolnych obywateli na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

W środowisku śląskim stowarzyszenia zawsze były ważnym elementem życia społecznego, że wymienię stowarzyszenia samorządowe: Liga Nyska, Liga Powiatu Nyskiego; stowarzyszenia kulturalno-oświatowe: Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS, Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne; gospodarcze: Towarzystwo Rozwoju Gminy Pakosławice, Forum Rozwoju Ziemi Nyskiej. W projekcie „Rozwiąż problem” istotnym elementem będzie wykorzystanie TIK jako środka komunikacji i pozyskiwania informacji niezbędnych do realizacji kolejnych zadań. Na „stronie” projektu znajdą się także okienka odpowiednich organów rejestrowych: starostwa powiatowego, sądu rejonowego oraz (przy rejestracji stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną) urzędu skarbowego, banku, GUS.

Cele zajęć
Po zakończeniu realizacji projektu uczeń:

pamięta:

 • pojęcia: państwo obywatelskie, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie: zwykłe, posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, inicjatywa obywatelska, statut, członek rzeczywisty, praca społeczna;
 • jakie są cele i zadania organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, powiatu, województwa;
 • procedury związane z rejestracją stowarzyszenia.

rozumie:

 • znaczenie wyżej wymienionych pojęć;
 • różnice między partią polityczną, związkiem zawodowym i stowarzyszeniem;
 • różnice między stowarzyszeniem zwykłym i posiadającym osobowość prawną;
 • konieczność podejmowania inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

potrafi:

 • we właściwy sposób zinterpretować zapisy aktów prawnych dotyczących zasad tworzenia stowarzyszeń;
 • wykorzystać technologię informatyczną i komputerową podczas realizacji wyznaczonych zadań;
 • w sposób twórczy rozwiązywać problemy;
 • przeprowadzić proces rejestracji stowarzyszenia;
 • planować i organizować pracę w grupie.

Pomoce dydaktyczne:

 • Instrukcja projektu.
 • Wyjątki z ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 • Wzory formularzy niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego i posiadającego osobowość prawną.
 • Przykładowy statut istniejącego stowarzyszenia (Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS).

Czas trwania:

 • 6 miesiący

Formy pracy:

 • praca w zespołach zadaniowych.

Etapy realizacji projektu:

Etap 1 (miesiąc)

 • Zdefiniowanie problemów do rozwiązania związanych ze środowiskiem lokalnym (szkoła, miejscowość, gmina, powiat).
  Selekcja; określenie zadań do realizacji.

Etap 2 (miesiąc)

 • Określenie form i metod działania.
 • Debata publiczna.
 • Wskazanie ewentualnych sprzymierzeńców.
 • Podjęcie inicjatywy obywatelskiej w celu powołania stowarzyszenia.

Etap 3 (miesiąc)

 • Wybór formuły prawnej stowarzyszenia.
 • Rozpoczęcie procedury rejestracyjnej.
 • Uchwalenie statutu organizacji.
 • Wybór władz.
 • Określenie kierunków działań na najbliższe dwa miesiące.

Etap 4 (2 miesiące)

 • Podjęcie działalności statutowej w celu rozwiązania postawionych zadań.

Etap 5 (miesiąc)

 • Publiczna prezentacja dokonań.
 • Debata.
 • Ocena poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich przydatności oraz ewentualnej kontynuacji działalności.
 • Wyróżnienie najlepszych rozwiązań.
 • Podjęcie procedury związanej z likwidacją stowarzyszenia.

UWAGI

 • Należy zwrócić uwagę na konieczność dokumentowania działalności zespołów zadaniowych (na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia) na stronie internetowej projektu, po każdym kolejnym etapie realizacji zadań.

Marek Misztal

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz