Dobre praktyki

zsp

W Zespole Szkolno-Przedszkolnymbaton111 w Korfantowie opracowano i wdrożono program ZIELONE ŚWIATŁO – bezpieczne przejście. To dobra praktyka integrowania wspólnoty szkolno-przedszkolnej oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom przechodzenia dziecka na wyższe etapy kształcenia.baton111

Artykuł pochodzi ze strony ZSP w Korfantowie (www.zspkorfantow.pl).


W życiu dziecka pojawia się wiele momentów progowych – pomostów do „innych światów”. Owebaton0 światy są zdefiniowane i w zasadzie nie powinny stanowić dla młodego człowieka zagrożenia. „Pomost” pomiędzy rodzinnym domem, a grupą sąsiedzka, „pomost” pomiędzy starym i nowym miejscem zamieszkania, wreszcie „pomost” pomiędzy podwórkiem i przedszkolem, a dalej – pomiędzy przedszkolem i szkołą. W szkole, kiedy już wydaje się, że młody człowiek przyzwyczaił się do dzwonków, zadań, kiedy już „oswoił” świat klasopracowni, gąszcz korytarzy, nagle, pojawia się „pomost” do kolejnego etapu kształcenia – do czwartej, piątej i szóstej klasy. Dla dorosłych, którzy owe progi mają za sobą, nie ma w tym nic strasznego. Po prostu życie, pewne sprawy trzeba mieć za sobą. Naprawdę jednak oni już zapomnieli, jak obawiali się dalekiej drogi, spotkań z nieznajomymi, oderwania od swojskiego klimatu i wtłoczenia w nieznaną rzeczywistość.

Pomysł na projekt „POMOST – łagodne przejście” powstał w oparciu o konkurs zorganizowany w roku 2011 przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” wraz z kwartalnikiem „Przed szkołą”. Zamiarem organizatorów jest zwrócenie uwagi na przechodzenie w kolejne etapy edukacji, które mogą wiązać się z problemami adaptacyjnymi dzieci.

Projekt został opracowany we wrześniu 2011 r. i stał się integralną częścią programu wychowawczego zespołu szkolno-przedszkolnego. W pierwszym semestrze roku przedszkolnego i szkolnego 2011/2012, opierał się przede wszystkim na wzajemnych oddziaływaniach grup dzieci i nauczycieli. Zainicjowano wiele wspólnych przedsięwzięć, działań i akcji. Sprawiono, że dzieci z przedszkola i szkoły zaczęły używać określenia „my”. W kolejnych miesiącach w większym zakresie zaangażowano rodziców przedszkolaków, po to, by w pełni świadomie dorośli decydowali o losie swoich pociech, wysyłając dzieci do „szkoły”. Tylko w taki sposób ów „pomost” mógł stać się „łagodnym przejściem”.

Patrząc na miniony rok, można wskazać na kilka wiodących wydarzeń. Przede wszystkim na udział wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej we wspólnych przedsięwzięciach. Działania te służyły integracji dzieci oraz budowały poczucie wspólnoty. Więzi kształtowały się również na poziomie opiekunów grup – przedszkolnych i szkolnych. Poprzez przemyślane organizowanie form aktywności podopiecznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, wzrastała samoświadomość pedagogów. Jest to zgodne z wymogami podstawy programowej kształcenia ogólnego, która postuluje zachowanie ciągłości wychowania i kształcenia, adoptowanie dziecka do warunków przyszłej szkoły, przez to zaś budowanie w nim poczucia bezpieczeństwa. Wśród wielu akcji zrealizowanych w ramach programu warto również przypomnieć:współudział przedszkolaków i uczniów w przedstawieniach ekologicznych;wspólne obchody urodzin Kubusia Puchatka; udział dzieci w przedstawieniu teatralnym pt.: „Poskromienie smoka”; wspólne obchody Narodowego Święta Niepodległości; zorganizowanie wspólnej uroczystości otwarcia placu zabaw; udział dzieci we wspólnym przedstawieniu jasełkowym.

Przez cały rok przedszkolny i szkolny organizowano akcje edukacyjne przygotowujące dzieci do odbioru piękna, poprzez wspólne słuchanie muzyki, poezji, opowiadań i bajek. Sukcesem projektu było włączenie uczniów do działań związanych ze zdobywaniem imienia przedszkola. Nawiązano również współpracę z zaprzyjaźnionym Gimnazjum w Korfantowie. W obrębie tej grupy działań odbywały się zajęcia młodzieżowego wolontariatu oraz wsparcie akcji zdobywania imienia przedszkola.

Kolejna grupa działań obejmowała szkołę samorządności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski SP objął dzieci przedszkolne akcją „Święty Mikołaj”. Przedszkolaki z oddziałów “zerówkowych” zrewanżowały się podarunkami dla uczniów klas I-III – aniołkami bożonarodzeniowymi. Doceniając zaś rolę maskotki w „lubieniu przedszkola”, uczniowie zorganizowali zbiórkę maskotek dla przedszkolaków.

Program oznaczał również możliwość korzystania przez dzieci przedszkolne z zasobów szkoły. Zorganizowano zwiedzanie szkoły. Dzięki temu przedszkolaki wiedziały już gdzie znajduje się sekretariat dyrektora zespołu, pokój nauczycielski, biblioteka, sala komputerowa, pracownie lekcyjne. Regularnie przeprowadzano zajęcia usprawniające w sali gimnastycznej i sali zabaw. By wzmocnić motywację dzieci do nauki i chętniejszego przejścia do szkoły organizowano odwiedziny uczniów podczas zajęć edukacyjnych. Wielkie wrażenie pozostawiła także wycieczka do korfantowskiego gimnazjum – jednego z najnowocześniejszych na Opolszczyźnie.

Ocena efektywności programu okazała się pozytywna. W związku z tym wejdzie on również do programu zespołu szkolno-przedszkolnego w roku przedszkolnym i szkolnym 2012/2013. Chcąc nadać mu autorski rys i rozszerzyć o elementy współpracy z instytucjami zewnętrznymi, rada pedagogiczna zespołu zaaprobowała nową nazwę projektu „ZIELONE ŚWIATŁO” – BEZPIECZNE PRZEJŚCIE, pomysłu Pani Kamili Sołtys.

Marek Misztal


Cele ogólne programu

 • Eliminowanie negatywnych skutków związanych z przechodzeniem dziecka na wyższe etapy kształcenia.
 • Upowszechnienie dobrych praktyk stosowanych w zespole szkolno-przedszkolnym, związanych z likwidowaniem barier i wspieraniem działań integracyjnych pomiędzy przedszkolem, szkołą i rodzicami dzieci oraz Gminą Korfantów.
 • Wdrożenie systemowych rozwiązań służących zachowaniu ciągłości edukacyjnej.

Cele szczegółowe

 

Doskonalenie form współpracy szkoły i przedszkola z rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi na rzecz budowania atmosfery życzliwości i zaufania do zespołu.

 • Włączanie rodziców uczniów i wychowanków do organizacji wspólnych przedsięwzięć środowiskowych, wychowawczych i edukacyjnych, na rzecz  minimalizowania negatywnych skutków przejścia dziecka na wyższe etapy kształcenia.
 • Organizacja zajęć otwartych oraz spotkań pracowników zespołu z rodzicami wychowanków i uczniów.
 • Doskonalenie form i metod wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Pozyskanie przez zespół wsparcia partnerów zewnętrznych.
 • Promowanie w środowisku lokalnym postaw zasługujących na uznanie ze względu na zaangażowanie  w pomoc i wsparcie szkoły i przedszkola.
 • Propagowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku szkoły oraz edukacji jako wartości ułatwiającej start życiowy.

Formy organizacyjne

 • organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej według harmonogramu;
 • organizowanie lekcji otwartych i uroczystości z udziałem rodziców;
 • doskonalenie działań zespołów nauczycielskich wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
 • nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz osobami na rzecz wsparcia przedszkola i szkoły;
 • publikowanie na stronie internetowej zespołu informacji o działalności przedszkola i szkoły;
 • publikowanie informacji dotyczących zespołu w informatorze gminnym.

Rozwijanie potencjału rady pedagogicznej.

 • Integrowanie rady pedagogicznej wokół celów i wartości wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 • Organizacja form doskonalenia zawodowego, otwierających wszystkie grupy nauczycieli na wykorzystanie całego potencjału szkoły i przedszkola na rzecz realizacji zadań statutowych zespołu.
 • Organizowanie kursów i szkoleń doskonalących metody pracy z dzieckiem młodszym.
 • Rozwijanie współpracy zespołów nauczycielskich wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz II etapu kształcenia.
 • Popularyzowanie dobrych praktyk przedszkolnych i szkolnych na stronie internetowej zespołu oraz w ogólnodostępnych publikatorach.
 • Opracowanie i doskonalenie systemowych rozwiązań minimalizujących negatywne skutki związane z przechodzeniem dziecka na wyższe etapy wychowania i kształcenia, na bazie dotychczasowych doświadczeń.
 • Doskonalenie działań adaptacyjnych uczniów i rodziców.

Formy organizacyjne

 • opracowanie programu opisującego w sposób systemowy działania związane z przechodzeniem dzieci na wyższe etapy kształcenia;
 • organizowanie rad pedagogicznych przygotowujących do pracy z dzieckiem młodszym;
 • organizowanie doskonalenia zawodowego nastawionego na pracę z dzieckiem młodszym w przedszkolu i szkole.

Integrowanie życia zespołu, poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć grup przedszkolnych i uczniowskich w ciągu roku szkolnego.

 • Ukierunkowanie działań samorządu uczniowskiego na rzecz społeczności przedszkolnej.
 • Rozwój wolontariatu uczniowskiego Gimnazjum w Korfantowie na rzecz przedszkolaków.
 • Organizowanie wspólnych akcji ekologicznych i profilaktycznych z udziałem wychowanków i uczniów.
 • Organizowanie wspólnych wydarzeń artystycznych, zabaw ruchowych, wycieczek i wyjść.
 • Organizowanie spotkań przedszkolaków z uczniami w celu zapoznania dzieci z wyglądem sal lekcyjnych oraz codziennego „życia” ucznia.

Formy organizacyjne

 • rozwijanie współpracy z instytucjami wsparcia, w tym z wolontariatem młodzieżowym;
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych i profilaktycznych dla uczniów i wychowanków;
 • organizowanie spotkań i zajęć otwartych dla dzieci i rodziców;
 • organizowanie działań, które mają za zadanie zaznajomienie dzieci przedszkolnych z zasadami funkcjonowania ucznia oraz dzieci młodszych z formami działań, prawami i obowiązkami dzieci z drugiego etapu kształcenia.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz