Europa w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Cykl scenariuszy lekcji

Scenariusze lekcji przeznaczone są do wykorzystania w klasach pierwszych IV etapu kształcenia. Dotyczą zagadnień faszyzacji ustrojów europejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz powstania dyktatur: komunistycznej w ZSRR i faszystowskich we … Czytaj dalej →


Miejsca upamiętnień i ich rola w kształtowaniu świadomości narodowej na terenach mieszanych etnicznie. Scenariusz zajęć lekcyjnych

Śląsk Opolski to region zróżnicowany etnicznie i kulturowo. Przejęcie tych ziem przez Polskę w 1945 roku interpretowane przez całe dziesięciolecia, jako przykład sprawiedliwości dziejowej, dla ludności śląskiej stało się początkiem … Czytaj dalej →


Czym jest kultura polityczna? Scenariusz zajęć lekcyjnych

Zajęcia stanowią podsumowanie cyklu lekcji poświęconych pluralizmowi w życiu publicznym: działalności partii politycznych, systemów partyjnych, roli stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Podczas ich realizacji uczniowie będą starali się … Czytaj dalej →


Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Polacy walczą z wynarodowieniem

Po upadku powstania styczniowego sytuacja Polaków skomplikowała się. Pomimo represji opór żywiołu polskiego nie osłabł. Frontem walki stały się szkoły, urzędy, wioski i miasta. Dzięki przemyślanej postawie polskiego społeczeństwa język … Czytaj dalej →


Na bój, Polacy, na święty bój! Powstanie styczniowe 1863 roku

Przełom lat 50. i 60. XIX w. przyniósł zapowiedź liberalizacji polityki Rosji wobec ziem polskich. Osłabienie zaborcy dało impuls ruchowi konspiracyjnemu, który wkrótce rozpoczął przygotowania do powstania. Ożywienie nastrojów patriotycznych … Czytaj dalej →


Życie Polaków na emigracji

Upadek powstania listopadowego doprowadził do masowego exodusu uczestników insurekcji oraz ówczesnych elit, zarówno politycznych jak i artystycznych, a także naukowych. Podstawową przyczyną uchodźstwa był strach przed represjami okupanta rosyjskiego oraz … Czytaj dalej →


Powstanie listopadowe 1830 roku

Decyzje Kongresu Wiedeńskiego względem Księstwa Warszawskiego położyły kres marzeniom o restytucji Rzeczypospolitej, która stanowiłaby element francuskiej hegemonii w Europie. Nowy podział ziem polskich był rodzajem kompromisu pomiędzy ówczesnymi potęgami europejskimi, … Czytaj dalej →


Ziemie polskie na przełomie XVIII i XIX wieku

W 1807 r. z ziem zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Przez niektórych, fakt ten oznaczał początek odbudowy państwowości polskiej. Jednak już po klęsce wielkiej armii Napoleona w wojnie z Rosją … Czytaj dalej →


Polacy walczą o niepodległość u boku Napoleona

Utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. jednych strąciła w nicość, innych natchnęła do walki. W ciągu XIX w., kolejne pokolenia Polaków próbowały wybić się na niezawisłość. I chociaż do … Czytaj dalej →