Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Skutki upadku powstania listopadowego

Skutki upadku powstania listopadowego

Post by relatedRelated post

100%
User Rating

Zespoły nauczycielskie

Należy pamiętać, że o ile w odniesieniu do uczniów, wdrażając wsparcie skupiamy się na diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb wynikających z ich sytuacji osobistej bądź z niedostatków funkcjonowania w grupie, to w odniesieniu do rodziców i nauczycieli, zainicjowana pomoc polega rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Oznacza to, że dyrektor jako lider wsparcia, stymulując aktywność zespołów interdyscyplinarnych, powinien posiadać wiedzę dotyczącą posiadanych przez realizatorów pomocy kompetencji i kwalifikacji, a gdy tych brakuje – właściwie ukierunkowywać rozwój rady pedagogicznej w ramach planu doskonalenia. Nawiązuje do tego rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego, z którego wynika wprost, iż dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań m.in. poprzez: diagnozę pracy szkoły (również w zakresie stosowanej pomocy), motywowanie do doskonalenia zawodowego oraz organizację szkoleń i rad[2].

Współcześnie, trudno wyobrazić sobie by efektywne wsparcie dziecka w przedszkolach i szkołach mogło odbywać się bez zaangażowania zespołów nauczycielskich. Wynika to z pragmatyki zawodowej, poziomu świadomości rad pedagogicznych oraz z przepisów prawa oświatowego. Między innymi w załącznikach do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół czytamy, iż nauczyciele pracujący w oddziale tworzą zespół, natomiast sam dyrektor może powołać dodatkowo zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe[3].

Pracę klasowego zespołu nauczycieli koordynuje wychowawca klasy. By nadmiernie nie biurokratyzować działań pedagogicznych, najsensowniejszym jest ustalenie, by spotkania nauczycieli odbywały się stosownie do potrzeb. Do zadań klasowego zespołu nauczycielskiego należy przede wszystkim.

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Skutki upadku powstania listopadowego
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)
About