Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Omów sposoby germanizacji i rusyfikacji polaków

Omów sposoby germanizacji i rusyfikacji polaków

Post by relatedRelated post

55%
User Rating

Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce odpowiada dyrektor. Wdrażając działania pomocowe, ma on do dyspozycji te osoby, które służą wsparciem dla dziecka w codziennej pracy: nauczycieli, wychowawców, pedagoga i logopedą, czasami zaś psychologa. Cytowane powyżej rozporządzenie MEN, wskazuje na formy pomocy, które mogą zaistnieć w szkole. Są to: klasy terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, warsztaty, porady i konsultacje. W szkołach III i IV etapu kształcenia, mogą to być również zajęcia związane z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

Propozycja rozwiązań

Dla zilustrowania zagadnienia, jako przykład możliwych form organizacyjnych wsparcia, chciałbym wskazać na warsztaty klasowe, realizowane przez wychowawcę, przy wsparciu nauczycieli i pedagoga szkolnego. Ze względu na charakter opracowania, wskaże jedynie na podstawowe wątki proponowanego wsparcia: tematykę warsztatów, osnowę zajęć oraz kryteria sukcesu. Działania polegające na wzmacnianiu procesów grupowych w zespole klasowy są częste, między innymi ze względu na dominujący w projektowaniu pracy szkoły aspekt wychowania, rozumiany jako proces kształtowania pożądanych i akceptowanych postaw, zachowań oraz cech osobowości dzieci i młodzieży.

Identyfikacja problemu

Zespół klasowy, dla którego stworzony był program liczył 24 osoby (9 dziewcząt i 15 chłopców). Byli to uczniowie klasy czwartej. Pochodzili oni z siedmiu miejscowości wchodzących w skład obwodu szkolnego. W przypadku pięciorga uczniów przyjście do szkoły z innej placówki stanowiło pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą. Miejscowości, w których mieszkali uczniowie, to w przewadze tereny rolnicze o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Zdefiniowany problem występujący w grupie, to przede wszystkim brak respektowania podstawowych norm społecznych, przy jednoczesnej niskiej samoocenie własnej części dzieci, słabych wynikach kształcenia oraz braku identyfikacji ze szkołą.

Analiza

Pomysłem na dobre funkcjonowanie dzieci w szkole było zorganizowanie warsztatów, które pozwoliłby „odkryć” własne – mocne i słabe strony, zaakceptować niedoskonałości, wyeliminować niepożądane zachowania i postawy i zintegrować się z grupą rówieśniczą. Program podzielono na trzy moduły: I) Ja – moje słabe i mocne strony, II) Ja – w klasie i szkole oraz III) Ja – wśród swoich. Głównym założeniem układu tematycznego była próba stworzenie trzech perspektyw, w obrębie których wychowanek dokonuje oceny i korekty swoich zachowań.

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Omów sposoby germanizacji i rusyfikacji polaków
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About