Zsp korfantów – zespół szkolno-przedszkolny
No Data

Monarchia Franków

Monarchia Franków

Post by relatedRelated post

User Rating

W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej coraz większą rolę odgrywają zespoły interdyscyplinarne działające w obrębie placówek oświatowych. Można przyjąć, że na gruncie szkolnym zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów współpracujących z sobą, w celu udzielania pomocy dziecku i jego rodzinie. By pomoc ta była efektywna zespół diagnozuje pojawiające się problemy, inicjuje działania zaradcze, dokonuje okresowej oceny podejmowanych działań oraz dokonuje niezbędnych korekt aktywności własnej. W codziennej praktyce naturalnym liderem w zakresie udzielania i organizacji przez pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje pedagog szkolny.

W większości przypadków pedagog inicjuje i koordynuje działania wychowawczo-opiekuńcze oraz często reprezentuje szkołę w kontaktach z partnerami zewnętrznymi. Dzieje się tak dlatego, że w części gmin logopedzi jak i psycholodzy zatrudniani są na część etatu, często do dyspozycji kilku placówek. Ich przydatność w pracy zespołów interdyscyplinarnych jest więc ograniczona. Decydują o tym głównie kwestie finansowe. Z drugiej strony pedagog szkolny obecny w strukturach oświaty od czterdziestu lat udowodnił swoją przydatność. Z szeroko ujętymi kompetencjami w zakresie diagnozy, profilaktyki, współdziałania, organizowanego wsparcia wtopił się w pejzaż instytucjonalny struktur oświatowych jak i mentalny decydentów. Stąd pragnę skupić się na roli pedagoga szkolnego w procesie programowania pracy szkoły.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zadania pedagoga określa rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach[1]. Wynika to z delegacji zawartej w ustawie o systemie oświaty[2], gdzie stwierdzono, iż: „minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia […] zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się”. Wspomniane rozporządzenie nakazuje pedagogowi:

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Emanacją tych zapisów w ujęciu praktycznym jest plan pracy pedagoga szkolnego. Przedstawiona poniżej redakcja planu oparta jest o schemat 11 zadań szczegółowych: diagnozę środowiska rodzinnego, diagnozę specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych uczniów, pomoc pedagogiczną stymulującą powodzenia szkolne i osiąganie sukcesów, propagowanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, kształtowanie postaw prospołecznych, indywidualną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz samodzielności życiowej i społecznej, pomoc materialną uczniom, współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami wspomagającymi rozwój uczniów oraz tworzenie pozytywnego wizerunku placówki, współpracę z rodzicami, a także rozwój zawodowy i organizację pracy własnej pedagoga szkolnego. Jest to oczywiście propozycja otwarta i należy ją dostosować do potrzeb własnej placówki.

słowa kluczowe: korfantów hotel, kontrola realizacji podstawy programowej, zespół szkolno przedszkolny korfantów, powstanie styczniowe scenariusz, powiat niemodlin, porównanie powstania listopadowego i styczniowego, parafia w korfantowie

Pozostałe artykuły o edukacji oraz szkole:

Monarchia Franków
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About